יום שלישי, 8 בפברואר 2011

The 72 Names Of God Jewish Jewelry

The 72 Names Of God Jewish Jewelry

A few month ago I saw a women wearing a pendant engraved with a word in Hebrew Alef-Lamed-dalet. I asked her what it is and she told me that this is one of god's name according to kabbalah. she believed that wearing the Jewish pendant with the one of god name will give her strength and will give her powers that she need for success in life. 

I was very interested in what the women said so I started to question  people around me and apparently many people  aware to the power behind those name and to the power in the kabbalah

According to Kabbalah, an extreme powerful secret is encoded in the bible in Exodus, chapter 14. The story is being told in verses 19, 20 and 21.

How to find the secret names ?

The first verse is:
ויסע מלאך האלהים לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם

The second verse is:
ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה

The third verse is:
ויד משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים

Each verse contains 72 letters, and once written with no spacing between the letters, one can decipher the holy names Take the first letter of the first verse (ו) than take the first letter of the second verse (ה) and the first letter of the third  verse.you have have the first name of GOD


וַיִּסַּעמַלְאַךְהָאֱלֹהִיםהַהֹלֵךְלִפְנֵימַחֲנֵהיִשְׂרָאֵלוַיֵּלֶךְמֵאַחֲרֵיהֶםוַיִּסַּעעַמּוּדהֶעָנָןמִפְּנֵיהֶםוַיַּעֲמֹדמֵאַחֲרֵיהֶם

הלָיְלָּהַלכָּהזֶלאֶהזֶברַקָאלֹוְהלָיְלָּהַתאֶראֶיָּוַךְשֶׁחֹהַוְןנָעָהֶיהִיְוַלאֵרָשְׂיִהנֵחֲמַןיבֵוּםיִרַצְמִהנֵחֲמַןיבֵּאבֹיָּוַ

וַיֵּטמֹשֶׁהאֶתיָדוֹעַלהַיָּםוַיּוֹלֶךְיְהוָהאֶתהַיָּםבְּרוּחַקָדִיםעַזָּהכָּלהַלַּיְלָהוַיָּשֶׂםאֶתהַיָּםלֶחָרָבָהוַיִּבָּקְעוּהַמָּיִם


each and every name had diffrent powers but they are all part of the technology of healing, positive changes and protection: This secret was hidden for many many years and was reveled by the great kabbalists Rav Yehuda Ashlag and Rav Yehuda Brandwein. thanks to them the secret is in the open to everyone. 
  

The 72 Names Of G-d Jewish Jewelry is available on rings , bands , spinners , pendants , necklaces and many more.